Latvijas kurtu un kursinga klubs - Kurti.lv Lure Coursing

Latvijas kinoloģiskās federācijas nolikums par kursinga tiesnešiem

1.Vispārīgie noteikumi.

1.1. Kursinga sacensību tiesāšanu un licenču izsniegšanu ir tiesīgas veikt personas, kurām piešķirta kursinga tiesneša kvalifikācija Latvijas Kinoloģiskās federācijas (turpmāk tekstā - LKF) sistēmā.
1.2. Kursinga tiesneša kvalifikāciju piešķir LKF prezidijs.
1.3. Kursinga tiesneša kvalifikācija:
1.3.1. starptautiskā, ar tiesībām vērtēt FCI sistēmas CACL un CACIL ranga sacensībās;
1.3.2. nacionālā, ar tiesībām vērtēt FCI sistēmas CACL ranga sacensībās.
1.4. Par kursinga tiesnesi var kļūt jebkurš LKF sastāvošā kluba biedrs, kurš izpildījis šī nolikuma 2. un 3.punktā izvirzītās prasības.

2. Stažiera statuss.

2.1. Lai kļūtu par kursinga tiesneša stažieri, pretendentam ir:
jābūt vismaz 21 gadu vecam;
jābūt ieguvušam vismaz vidējo izglītību;
jāpārvalda valsts valoda rakstu un mutvārdu formā;
jābūt pabeigtiem LKF kinoloģiskajiem kursiem;
jāpārzina Latvijas Kurtu un kursinga kluba (turpmāk tekstā - LKKK) Kursinga sacensību nolikums;
jābūt vismaz piecus gadus aktīvam Latvijas kurtu un kursinga kluba biedram , kā arī praktiskai pieredzei kā funkcionāram kursinga sacensībās (operators, startētājs, sekretārs);
jābūt īpašumā sunim, kurš ir saņēmis licenci.
2.2. Personai, kura vēlas kļūtu par kursinga tiesneša stažieri, LKF Mācību komisijā jāiesniedz:
· iesniegums;
· pretendenta kinoloģiskās darbības apraksts;
· izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
· LKKK atsauksme par pretendenta pieredzi un darbu kursinga pasākumos;
·  diploma kopija par kinoloģisko kursu beigšanu;
2.3. LKF Mācību komisija izskata pretendenta iesniegumu un lemj par atļauju uzsākt stažēšanos.

3. Nacionālā kursinga tiesneša kvalifikācija.

3.1. Lai iegūtu nacionālo kursinga tiesneša kvalifikāciju LKF Mācību komisijai jāiesniedz:
iesniegums
stažiera lapu (pielikums Nr. 1) ar atzīmēm par vismaz trijām sekmīgām stažēšanās reizēm un nokārtota eksāmena pie dažādiem tiesnešiem.
3.2. Kvalifikācijas piešķiršanai iesniegtos dokumentus izskata un uz to pamata kvalifikāciju piešķir LKF Mācību komisija un apstiprina LKF prezidijs.
3.3 Pēc kvalifikācijas iegūšanas kursinga tiesnesis ir tiesīgs pieņemt stažieri tikai pēc viena gada patstāvīga darba un sekmīgas tiesāšanas.

4. Starptautiskā kursinga tiesneša kvalifikācijas ieguve.

4.1. Starptautiskā kursinga tiesneša kvalifikācija var tikt piešķirta nacionālajam kursinga tiesnesim pēc divu gadu patstāvīga darba. Pretendentam jātiesā vismaz trīs CACL ranga sacensības kā galvenajam tiesnesim un jāiesniedz LKF mācību komisijai:
iesniegums
pozitīvas atsauksmes par tiesneša darbu no trijiem FCI starptautiskās kvalifikācijas tiesnešiem

4.2. Kvalifikāciju apstiprina LKF prezidijs.

5. Kursinga tiesneša tiesības un pienākumi.

5.1. Tiesneša lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Pēc rezultātu paziņošanas tos mainīt nedrīkst. Jebkura veida tiesneša ietekmēšana nav pieļaujama.
5.5 Tiesnesis ir tiesīgs diskvalificēt dalībnieku vai funkcionāru par nekorektu attieksmi pret pasākuma dalībnieku, arī pret rupju attieksmi pret suni gan pasākuma teritorijā, gan ārpus tās.
5.3. Tiesnesis nav tiesīgs vairāk kā trīs reizes nemotivēti atteikties no savu pienākumu veikšanas.
5.4. Tiesnešus disciplināri soda LKF prezidijs, pamatojoties uz LKF Mācību komisijas iesnieguma.
5.5. Tiesnesi var sodīt LKF prezidijs par LKKK Kursinga nolikuma, kā arī citu FCI un LKF darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem:
izsakot brīdinājumu;
diskvalificējot uz laiku;
diskvalificējot uz mūžu.
5.6. Saņemot no kursinga pasākuma organizatoriem rakstisku uzaicinājumu, tiesnesim jādod rakstiska atbilde.
5.7. Kursinga tiesnesim ir tiesības ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma saņemt informāciju par pieteikto suņu skaitu.
5.8. Kursinga tiesnesim ir jāslēdz rakstisks līgums ar pasākuma organizatoriem par viņam atlīdzināmajiem izdevumiem(ceļa,nakšņošanas,ja tāda nepieciešama un tml.) un uzņemšanas noteikumiem.
5.9. Kursinga tiesnesim uz pasākumu jāierodas precīzi noteiktajā laikā.Ja neparedzētu apstākļu dēļ tas nav iespējams viņam nekavējoties jāinformē pasākuma organizatori un, ja iespējams, jāpiedāvā cits tiesnesis.
5.10. Kursinga tiesnesis nav tiesīgs atteikties pieņemt stažieri nenorādot iemeslu.
5.11. Kursinga tiesnesis pirms pasākuma nedrīkst kontaktēties ar dalībniekiem, viņam jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi un eksperta ētikas kodekss.
5.12. Kursinga tiesnesis nav tiesīgs vērtēt savā īpašumā vai kopīpašumā esošus suņus, kā arī ģimenes locekļiem piederošos suņus.LKF

FIWC

Copyright © 2014 by LKK
All Rights reserved
E-Mail: kurti@kurti.lv

Banka/Bank Account

Latvijas kurtu un kursinga klubs,
Reg. No. 40008013338,
LV68HABA0551043033716,
BIC/SWIFT kods: HABALV22